Utbildning


Kunskap är färskvara! I resultatorienterade företag och organisationer med högt ställda utvecklingsmål behövs utbildning. Probic erbjuder skräddarsydda utbildningshelheter av två typer.


1) Utbildning som syftar till att uppöva företagens och organisationernas förmåga att förstå och tolka vad undersökningsresultat visar och förbättra insikten i hur information omvandlas till nyttig kunskap. Utbildningen bygger på de undersökningar som Probic gjort och hur ditt företag hanterar den information som samlats in. Utbildningen tar fasta på frågor som; har vi förstått resultaten, hur har vi tolkat dem, vem i organisationen vet vad, vad gör vi nu och vad måste vi bli bättre på?


2) Utbildning som syftar till att utveckla kunnande i frågor som överlag berör behovet av strategisk kund- och marknadsinformation i företag och organisationer. Som exempel på helheter kan nämnas utbildning i konsumentbeteende, scenarioanalys och marknadspositionering.


Vi ser utbildning som en integrerad del av företagens verksamhet och arbetar för att utbildning och lärande blir en del av alla medarbetares vardag. I en lärande organisation intar utbildning en självklar plats. Utbildningshelheter som vi ger anpassas enligt behov och kan vara direkt kopplade till strategiska och operativa beslut på högsta ledningsnivå och mellanchefsnivå, samt process- och personalutveckling på arbetsplatsnivå.


De utbildningshelheter som vi erbjuder är problemorienterade. Vi blandar teori med övningar och ger stort utrymme för erfarenhetsutbyten och reflektioner.