Undersökningar

 

Probic utför olika typer av kvalitativa och kvantitativa undersökningar, Vi har lång erfarenhet av att utföra undersökningar inom ett antal olika branscher på lokal och nationell nivå.

Våra kvalitativa undersökningar sker ofta genom ett personligt möte i en fokusgrupp eller genom gruppdiskussioner och personliga intervjuer. Syftet med de kvalitativa undersökningarna är att få förståelse för varför en kund tänker, tycker och agerar på ett visst sätt. Undersökningen går på djupet i frågeställningarna.

 

Våra kvantitativa undersökningar vänder sig till en större grupp respondenter, ofta genom ett statistiskt urval av befolkningen eller en specifik kundgrupp. Dessa marknadsundersökningar görs vanligen via internet, telefon eller post. Resultaten från de kvantitativa undersökningarna presenteras i procent, frekvenser, spridningsmått, korstabuleringar och regressioner. Syftet med de kvantitativa undersökningarna är att få starka bevis för hur en kund tänker eller hurudant beteende hon har. Undersökningarna går på bredden i frågeställningarna.