Tutkimuksia

 

Probic tekee erityyppisiä määrällisiä ja laadullisia tutkimuksia. Meillä on pitkä kokemus erilaisten tutkimusten suorittamisesta eri aloilla sekä paikallisesti että maanlaajuisesti. Laadullisten tutkimustemme tiedonkeruu suoritetaan usein henkilökohtaisten tapaamisten avulla fokusryhmissä tai ryhmäkeskusteluissa sekä henkilökohtaisin haastatteluin. Laadullisten tutkimusten tavoitteena on saada ymmärrys, miksi asiakas ajattelee, on mieltä ja toimii tietyllä tavalla. Tutkimuksessa tarkastellaan syvällisesti tutkittavia kysymyksiä.


Määrälliset tutkimuksemme suunataan suuremmille vastaajaryhmille, usein tilastollisen otannan avulla väestölle, tai tietylle asiakasryhmälle. Markkinointitutkimukset suoritetaan tavallisesti internetin, puhelimen tai postin välityksellä. Määrällisten tutkimusten tulokset esitetään erilaisina jakaumina kuten prosentit, frekvenssit, ristiintaulukoinnit ja regressiot. Määrällisten tutkimusten tavoitteena on selvittää miten asiakas ajattelee tai minkälainen käyttäytyminen hänellä on. Tutkimuksessa tarkastellaan laajasti tutkittavia kysymyksiä.